Om frivillige ressourcepersoner

Frivillige ressourcepersoner for indsatte og eks-indsatte unge

Center for Sameksistens – IKS, herunder fængselsimamerne Waseem Hussain og Fatih Alev samt fængselspræst Lissi Rasmussen, har primo 2011 taget initiativ til Projekt Katalysator for indsatte og eks-indsatte unge (særligt med etnisk minoritetsbaggrund) i Københavnsområdet. I denne anledning er der oprettet en ressourcepersonordning for indsatte med udgangspunkt i Københavns Fængsler.

Indhold og målsætning

Ordningen er en slags borgerstøtte, hvis hovedformål er at give etnisk minoritetsindsatte, særligt de unge, støtte til at få en mere positiv kontakt til det omgivende samfund – primært gennem anvendelse af frivillige ressourcepersoner og i mindre omfang besøgsvenner.

Interesserede ressourcepersoner er visiteret og udvalgt efter kompetence, bl.a. evne til nærvær, samtale og refleksion og har gennemgået opkvalificerende kurser, hvor de bl.a. er blevet undervist omkring de regler, der omgiver deres arbejde med indsatte. Desuden er der regelmæssigt (gennem månedlige supervisionsaftener og individuel rådgivning) mulighed for udveksling af erfaringer mellem ressourcepersoner og professionelle supervisorer, herunder fængselsimamer og –præster.

I projektet prioriterer vi frivillig, moden voksenkontakt og inklusivt fællesskab og inddrager både etnisk danske ældre som ressourcepersoner og personer med etnisk minoritetsbaggrund samt tidligere kriminelle. Samtidig bygges der på et mangeårigt samarbejde mellem mennesker med forskellig kulturel og religiøs baggrund i IKS og på det store netværk, som vi har mulighed for at inddrage i arbejdet.

Frivillige ressourcepersoner

Unge indsatte, der har besluttet at forlade det kriminelle liv og erklæret at de ønsker støtte hertil, henvises af præster og imamer i fængslet til ressourcepersonordningen. Også andet fængselspersonale kan foreslå indsatte kandidater til ordningen.

Den unge tildeles en frivillig ressourceperson, der har til opgave at støtte og vejlede den unge gennem de udfordringer, han/hun står overfor i sit liv og sin nuværende situation og dermed gøre ham/hende bedre i stand til at tage ansvar for sit liv. Ressourcepersonen følger den unge videre ud af fængslet og hjælper ham med at komme videre med et kriminalitetsfrit liv.

Den unge har under indsættelsen mulighed for at deltage i de af præsten og imamerne afholdte studiekredse, hvortil også ressourcepersoner undertiden kan inviteres til at deltage.

IKS har i tre år haft mere end 100 frivillige ressourcepersonordninger med udgangspunkt i Københavns Fængsler og har en samarbejdssamtale med fængslet. Mange af disse unge er kommet videre i deres liv og er i gang med uddannelse eller arbejde.

Er du interesseret i at være ressourceperson?

Grundet stor tilslutning fra de indsattes side til ordningen, har vi brug for flere ressourcepersoner – mænd og kvinder i alle aldre og med forskellig etnisk baggrund. Interesserede kan henvende sig til IKS’ formand på tlf. 35373526 eller e-mail: lissi@lissiras.dk