«

»

Tidsskrift om kærlighed og fuldkommenhed i mystikken

Tidsskrift om kærlighed og fuldkommenhed i mystikken

Nyt nummer af vort tidsskrift om islam & kristendom (1/2015) er kommet og kan rekvireres ved henvendelse til iks@ikstudiecenter.dk.

Bliv medlem af  IKS (300 kr. individuelt/200 kr. for studerende) i 2015 og få dette nummer og ligeledes det kommende tidsskrift til efteråret. Medlemskab af IKS støtter også vores fængselsprojekt Katalysator.

 

Begrepet kjærlighet i islamsk og kristen mystikk – Finn Cato Magerøy ……….…s.1

Ibn Arabi og vejen til Allah – fra teori til praksis- Kasper Mathiesen………………….s.10.

Ibn Arabi, kvinder og det feminine– Sofie Clausager ……………………….……s.18    

Det fuldkomne menneske og troens dialektik hos Ibn ‘Arabî  –  Safet Bektovic.s.31

 

De store mystiske traditioner i verden har alle rod i deres respektive religiøse baggrund, og kontemplative traditioner har forskellige metafysiske mål og læresætninger. På trods af forskelligheden og den geografiske og historiske afstand er der mange termer og teologiske overvejelser der går igen. De store temaer som kærlighed til Gud og hvad det vil sige at være menneske er gennemgående emner som mystiske tænkere gennem tiden har beskæftiget sig med.

Hovedtemaet for denne udgave af tidsskriftet er kærlighed og fuldkommenhed i mystikken, og den første artikel belyser kristne og muslimske mystiske tænkeres forhold til og tanker om begrebet kærlighed, og hvad det betyder for relationen mellem det skabte og Skaberen. Dette belyses især gennem Bernard af Clarveux, Meister Eckhart, Rabia al-Adawiyyah og Ibn Arabi.

De tre følgende artikler er omarbejdede oplæg fra et endags seminar, afholdt af Islamisk Kristent Studiecenter den 31. maj 2015 i Davids Samling, København. Emnet var den andalusiske sufi tænker Ibn Arabi (d. 1240). Ibn Arabi er en vigtig og skelsættende tænker der i sin nutid og i vores samtid var og er både kontroversiel og bredt beundret. Hans værker fortolkes til stadighed i dag, også ud fra mere moderne akademiske teorier, og hans tanker om diapraksis og alle religioners validitet studeres ofte i komparativ mystik.

Den anden artikel omhandler sufi traditionen som Ibn Arabi er skrevet ind i, og ydermere nogle af de koncepter der danner basis for Ibn Arabi og sufisme, især kærligheden til Gud, det indre forhold til Gud og de spirituelle stadier mennesket går igennem som rejsende på sufivejen. Desuden belyser artiklen nogle af de omstændigheder der var med til at gøre Ibn Arabi kontroversiel.

Den tredje artikel beskæftiger sig med emnet kvinder og sufisme og i særdeleshed Ibn Arabis kvindelige læremestre og hans kosmologiske og metafysiske tanker om det feminine. Ibn Arabi levede i en tid hvor kvinders menneskelige ligestilling ikke var givet. Hans insisteren på at de spirituelt og menneskeligt var på lige fod med mænd, var kontroversiel på den tid og interessant for vo-res samtid, set i lyset af nyere feministiske teorier. Den er med til at gøre Ibn Arabi relevant at beskæftige sig med den dag i dag.

Afslutningsvis gennemgås og analyseres nogle af Ibn Arabis vigigste termer; det fuldkomne menneske insân al-kâmil, der denoterer en komplet samling af alle menneskelige potentialer. Desuden belyses Ibn Arabis tanker om brugen af kreativ imagination til at opnå viden om Gud og det skabte samt begreberne tasbih og tanzih der betegner de to måder man som menneske forholder sig til Gud på – enten som relateret til noget menneskeligt eller som forskellig fra alt andet.